Informacje

OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI

 1. Niniejszy dokument Ogólnych Warunków Realizacji Usług (dalej: OWR) określa warunki publikacji ofert promocyjnych w Aplikacjach Mobilnych lub na stronach internetowych zarządzanych przez Grupa Blix Sp. z o.o. (dalej: Qpony).
 2. OWR odnosi się do wszystkich zamówień, na których znalazła się adnotacja dotycząca ich obowiązywania.
 3. W stosunku do każdego zamówienia zastosowanie znajdzie OWR w kształcie obowiązującym w dniu jego złożenia. Zmiana OWR w stosunku do już złożonych zamówień jest możliwa pod warunkiem wyrażenia przez zlecającego zgody na nowy kształt OWR.
 4. Aplikacje Mobilne (aplikacja Qpony, aplikacja Blix, aplikacja Zdrowe Zakupy oraz inne) oraz strony internetowe (www.blix.pl, www.qpony.pl oraz inne) zarządzane przez Qpony kierowane są do tych użytkowników urządzeń mobilnych oraz internetu, którzy są użytkownikami Aplikacji Mobilnych lub stron internetowych, którzy wybiorą lub znajdą się w obrębie lokalizacji, w której obowiązuje dana oferta promocyjna (w przypadku oferty geolokalizowanej) oraz których urządzenia mobilne lub stacjonarne umożliwiają pełną obsługę Aplikacji Mobilnych lub stron internetowych zarządzanych przez Qpony, w tym są odpowiednio skonfigurowane oraz posiadają dostęp do Internetu. Zlecający publikację oferty promocyjnej oświadcza iż przyjmuje do wiadomości, że jego oferta promocyjna będzie wyświetlana i możliwa do zrealizowania jedynie przez użytkowników wskazanych powyżej.
 5. Zlecający zobowiązuje się do dostarczania Qpony wszelkich materiałów graficznych, logotypów, zdjęć etc. jakie mogą okazać się przydatne do przygotowania ofert promocyjnych. Zlecający oświadcza iż posiada pełne prawa do wszelkich materiałów, jakie w związku z realizacją Umowy przekaże Qpony i tym samym udziela Qpony licencji na ich eksploatację na potrzeby przygotowywania ofert promocyjnych oraz na ich wykorzystanie w ramach Aplikacji Mobilnych oraz stron internetowych zarządzanych przez Qpony.
 6. Qpony przygotowuje samodzielnie projekt oferty promocyjnej na podstawie materiałów przekazanych przez Zlecającego publikację oferty promocyjnej lub wykorzystuje projekt przekazany przez Zlecającego.
 7. Qpony jest uprawniony do odmowy zamieszczenia konkretnej oferty promocyjnej w zarządzanych przez siebie Aplikacjach Mobilnych lub stronach internetowych, w szczególności, jeżeli dana oferta jest niezgodna z prawem lub dobrymi obyczajami. W takim przypadku Qpony ustali ze zlecającym inną treść oferty promocyjnej.
 8. Usługa objęta zamówieniem może być przez Qpony zrealizowana przy pośrednictwie podmiotów trzecich z tym zastrzeżeniem, iż Qpony ponosi pełną odpowiedzialność za ich działanie lub zaniechanie.
 9. Wszelkie notyfikacje w ramach Aplikacji Mobilnych oraz stron internetowych zarządzanych przez Qpony będą w swej formie, treści oraz częstotliwości uzależnione od indywidualnych preferencji danego użytkownika (zainteresowania, ustawienia etc.).
 10. Jeżeli nie przewiduje tego zamówienie, Zlecającemu nie przysługuje prawo do żądania wprowadzenia modyfikacji do oferty promocyjnej po wstawieniu jej do Aplikacji Mobilnych lub stron internetowych zarządzanych przez Qpony. Zlecającemu przysługuje jednak prawo do żądania wycofania oferty promocyjnej w każdym momencie, w takim jednak przypadku Zlecającemu nie przysługuje zwrot całości ani części uiszczonego wynagrodzenia. Skutek żądania wycofania oferty promocyjnej, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, ma również niedostarczenie przez zlecającego w terminie określonym w zamówienie materiałów niezbędnych dla przygotowania oferty promocyjnej; w takim przypadku Qpony jest uprawnione do niezamieszczenia oferty promocyjnej zlecającego, zaś zlecający jest zobowiązany do uiszczenia całości wynagrodzenia określonego w zamówieniu, w terminie 14 dni od dnia upływu terminu, w którym Zlecający był zobowiązany do dostarczenia materiałów zgodnie z podpisanym zamówieniem.
 11. Qpony zastrzega sobie prawo do błędów w opublikowanych ofertach promocyjnych oraz zobowiązuje się do ich poprawy bezzwłocznie po ich wskazaniu przez Zlecającego.
 12. Zlecający nie będzie kierował w stosunku do Qpony zarzutów dot. ewentualnych awarii Aplikacji Mobilnych lub stron internetowych zarządzanych przez Qpony, które nie wpływają na możliwości ich efektywnego wykorzystania, w tym m. in. z uwagi na krótki okres ich trwania lub ograniczony zasięg lub ograniczony zakres.
 13. Zlecający jest podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za realizację zamieszczonych ofert promocyjnych, o ile były one zgodne ze złożonym zamówieniem.
 14. Qpony dokłada wszelkich starań w celu maksymalnego rozpowszechnienia zarządzanych przez siebie Aplikacji Mobilnych lub stron internetowych, nie gwarantuje jednak Zlecającemu spełnienia określonych poziomów wykorzystania ofert, stopni konwersji etc.
 15. Wszelkie informacje będą wymieniane między Qpony a Zlecającym w formie listownej, lub poprzez pocztę elektroniczną, w tym poprzez przesyłanie skanów. Strony za formę pisemną uznają list polecony, fax lub wiadomość elektroniczną (email), przy czym zastosowanie znajdują adresy zamieszczone na zamówieniu.
 16. Za wiadomość push Strony uznają wiadomość tekstową, o objętości 30 znaków w tytule wiadomości oraz 200 znaków w treści wiadomości.
 17. Wiadomości push mogą być wysyłane do tych użytkowników Aplikacji Mobilnych zarządzanych przez Qpony, którzy 1) zaakceptowali ich regulamin, 2) znajdują się w lokalizacji przewidzianej zamówieniem 3) wyrazili zgodę na otrzymywanie tego rodzaju wiadomości oraz 4) których urządzenia mobilne umożliwiają obsługę tego rodzaju wiadomości, w tym są odpowiednio skonfigurowane oraz posiadają dostęp do Internetu.
 18. W sprawach nieuregulowanym zamówieniem oraz OWR zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego w Polsce prawa.
 19. W przypadku jakichkolwiek sporów narastających z bądź wynikających z realizacji zamówienia, sądem właściwym dla ich rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Qpony.
 20. Qpony jest uprawniony do informowania o fakcie współpracy w celach autopromocji, w szczególności za pośrednictwem swoich kanałów w mediach społecznościowych. Zlecający udziela Qpony na czas realizacji zamówienia oraz po jego zakończeniu licencji na wykorzystanie w tym celu znaków towarowych zlecającego.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji: polityka cookies, ogólne warunki realizacji.

Ok, rozumiemOk