Informacje

Regulamin

Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) został sporządzony w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Regulamin określa zasady funkcjonowania aplikacji mobilnej Qpony (dalej: Aplikacja Mobilna Qpony) oraz zasady i sposób świadczenia za jej pośrednictwem usług drogą elektroniczną przez Grupa Blix Sp. z o.o. Regulamin określa również prawa i obowiązki użytkowników Aplikacji Mobilnej Qpony oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Grupa Blix Sp. z o.o. jako podmiotu zarządzającego Aplikacją Mobilną Qpony. Warunkiem korzystania z Aplikacji Mobilnej Qpony jest zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz jej zaakceptowanie.

§1
DEFINICJE

 1. Aplikacja mobilna Qpony.pl – darmowa aplikacja mobilna, umożliwiająca dostęp do ofert promocyjnych za pośrednictwem urządzeń mobilnych.

 2. Regulamin – niniejszy dokument Regulamin Aplikacji Mobilnej Qpony.

 3. Usługodawca - Grupa Blix Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-529), przy ul. Dąbrowskiego 79a, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000432201, NIP 783-169-12-00, REGON 302204045, która jest właścicielem oraz podmiotem zarządzającym Aplikacją Mobilną Qpony.

 4. Użytkownik - osoba fizyczna uzyskująca dostęp do Aplikacji Mobilnej Qpony, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, działająca w jej ramach jako konsument, tj. osoba dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 5. Rejestracja – czynność wymagana dla uzyskania przez Użytkownika dostępu do pełnej funkcjonalności Aplikacji Mobilnej Qpony, dokonywana na zasadach przewidzianych Regulaminem.

 6. Konto – indywidualne konto Użytkownika w Aplikacji Mobilnej Qpony, stworzone na jego rzecz przez Usługodawcę po prawidłowym przeprowadzeniu procesu rejestracji.

 7. Hasło – wskazany przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji ciąg znaków, wykorzystywany przez Użytkownika w celu uzyskania dostępu do Konta.

§2
WARUNKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI MOBILNEJ QPONY

 1. Właścicielem oraz podmiotem zarządzającym Aplikacją Mobilną Qpony jest Usługodawca. Główną funkcjonalnością Aplikacji Mobilnej Qpony jest oferowanie Użytkownikom możliwości skorzystania z ofert promocyjnych podmiotów trzecich.

 2. Jakiekolwiek prawa do Aplikacji Mobilnej Qpony, w tym w szczególności – choć nie wyłącznie – autorskie prawa majątkowe do elementów Aplikacji Mobilnej Qpony przynależą do Usługodawcy.

 3. Dla prawidłowego i efektywnego wykorzystywania Aplikacji Mobilnej Qpony, niezbędnym jest korzystanie przez Użytkownika co najmniej z urządzenia opartego o system operacyjny iOS (w wersji min. 7) lub Android (w wersji min. 2.3.3) lub nowszych, przy czym urządzenie to powinno być jednocześnie podłączone do sieci Internet.

 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż korzystanie z oprogramowania blokującego wyświetlanie reklam może negatywnie wpłynąć na sposób korzystania z Aplikacji Mobilnej Qpony. Całkowicie zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkownika w ramach Aplikacji Mobilnej Qpony wirusów, botów bądź innych kodów, plików lub programów, które mogą przerwać, naruszyć lub ograniczyć możliwość korzystania z Aplikacji Mobilnej Qpony. Niedozwolone jest wykorzystywanie przez Użytkownika Aplikacji Mobilnej Qpony lub którejkolwiek z usług świadczonych przez Usługodawcę w sposób niezgodny z powszechnie obowiązującym prawem lub dobrymi obyczajami lub moralnością publiczną lub naruszający czyjekolwiek dobra osobiste.

 5. Użytkownik może korzystać z Aplikacji Mobilnej Qpony jedynie w celach niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub biznesową. W szczególności oznacza to, iż Użytkownik nie jest uprawniony do wykorzystywania Aplikacji Mobilnej Qpony w celu prowadzenia działalności zarobkowo-komercyjnej. Osoba korzystająca z Aplikacji Mobilnej Qpony oświadcza, iż wypełnia zakres definicyjny "Użytkownika", o którym mowa w niniejszym Regulaminie.

§3
PRZEBIEG PROCESU REJESTRACJI

 1. Rejestracja w Aplikacji Mobilnej Qpony jest dobrowolna i bezpłatna. Akceptacja Regulaminu nie jest przymusowa, jest jednak niezbędna dla utworzenia Konta oraz dla korzystania przez Użytkownika z Aplikacji Mobilnej Qpony.

 2. Warunkiem dla utworzenia Konta jest dokonanie Rejestracji przez Użytkownika.

 3. Dla celów przeprowadzenia Rejestracji, Usługodawca udostępnia w ramach Aplikacji Mobilnej Qpony formularz rejestracyjny.

 4. Formularz rejestracyjny może być wypełniony ręcznie i przesłany Usługodawcy przez Użytkownika za pośrednictwem wyboru odpowiednich pól w formularzu. W tym przypadku podczas konfiguracji Użytkownik definiuje również Hasło, zgodnie ze wskazaniami Aplikacji Mobilnej Qpony.

 5. Wypełnienie formularza rejestracyjnego może również nastąpić w sposób zautomatyzowany, tj. przy wykorzystaniu kont Użytkownika prowadzonych w serwisie „Google +” lub „Facebook”. W takim przypadku Rejestracja odbywa się poprzez przekierowanie na jeden ze wskazanych serwisów oraz przy wykorzystaniu danych dostępowych Użytkownika do jednego z tychże serwisów. W przypadku wykorzystania tego sposobu rejestracji, Konto powiązane jest z profilem Użytkownika w jednym z tych serwisów. W takim przypadku, Usługodawcy nie jest udostępniane Hasło Użytkownika. W takim przypadku, Usługodawcy udostępniane są poprzez jeden z tych serwisów dane wskazane w formularzu rejestracyjnym (np. imię i nazwisko Użytkownika, płeć Użytkownika, data urodzenia Użytkownika, adres email Użytkownika).

 6. Rejestracja oraz każdorazowe zalogowanie się do Aplikacji Mobilnej Qpony oznacza wyrażenie przez Użytkownika akceptacji dla treści Regulaminu w najbardziej aktualnej wersji, każdorazowo dostępnej za pośrednictwem linku w ekranie rejestracji lub logowania do Aplikacji Mobilnej Qpony.

 7. Z chwilą przeprowadzenia procesu Rejestracji, dla której warunkiem jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Użytkownika postanowień Regulaminu, zawarta zostaje pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, obejmująca prowadzenie przez Usługodawcę Konta, uzyskanie przez Użytkownika dostępu do Konta oraz uzyskanie przez Użytkownika dostępu do pełni funkcjonalności Aplikacji Mobilnej Qpony.

 8. Korzystanie z Aplikacji Mobilnej Qpony nie wymaga Rejestracji. Brak Rejestracji może jednak ograniczyć ilość oraz rodzaje funkcjonalności Aplikacji Mobilnej Qpony, do skorzystania z których uprawniony jest Użytkownik. Sposób rozdziału uprawnień do korzystania z funkcjonalności Aplikacji Mobilnej Qpony pomiędzy Użytkowników, którzy dokonali Rejestracji oraz tych, którzy Rejestracji nie dokonali, jest w pełni zależy od dyskrecjonalnego uznania Usługodawcy.

§4
ZASADY FUNKCJONOWANIA APLIKACJI MOBILNEJ QPONY

 1. Usługi świadczone przez Usługodawcę świadczone są 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.

 2. W stosunku do dostępności określonej powyżej wyjątek stanowić mogą awarie, które ograniczają dostęp Użytkowników do Aplikacji Mobilnej Qpony. Usługodawca nie jest w żaden sposób odpowiedzialny względem Użytkowników z tytułu tego rodzaju awarii, niezależnie od czasu ich trwania lub ich zakresu.

 3. Usługi świadczone przez Usługodawcę mogą obejmować zwłaszcza usługi bezpłatne, takie jak zamieszczanie przez Usługodawcę w Aplikacji Mobilnej Qpony ofert promocyjnych, umożliwianie ich pobrania i wykorzystania w formie „kuponu” oraz prowadzenie Kont.

 4. Zamieszczanie ofert promocyjnych może obejmować zwłaszcza udostępnianie przez Usługodawcę w ramach Aplikacji Mobilnej Qpony zniżek na produkty lub usługi oferowane przez podmioty trzecie, przy jednoczesnym określeniu zasad i warunków ich realizacji. Po skorzystaniu z danej oferty promocyjnej, Usługodawca udostępnia Użytkownikowi dedykowany kupon promocyjny, odzwierciedlający warunki danej oferty promocyjnej. Tego rodzaju kupon promocyjny może w szczególności upoważniać do otrzymania rabatu na produkty lub usługi oferowane przez podmiot trzeci, na zasadach i warunkach oferowanych w danej ofercie promocyjnej (warunki te określać mogą m. in. wysokość rabatu, czynności, których zrealizowanie jest niezbędne dla jego ważności, datę jego ważności etc). Po pobraniu kuponu promocyjnego przez Użytkownika, może on przystąpić do jego realizacji zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w Aplikacji Mobilnej Qpony.

 5. Rezygnacja z korzystania z pobranego kuponu promocyjnego możliwa jest w każdym momencie i wymaga od Użytkownika jedynie zaprzestania korzystania z określonej oferty promocyjnej lub z Aplikacji Mobilnej Qpony jako całości.

 6. Jednocześnie, na mocy zewnętrznych porozumień pomiędzy Usługodawcą a podmiotami trzecimi, Usługodawca może pośredniczyć pomiędzy Użytkownikiem a podmiotem trzecim w zakupie towarów lub usług oferowanych przez podmiot trzeci, objętych specjalną ofertą sprzedażową (usługa płatna). W realizacji takiej usługi płatnej, Usługodawca pełni rolę jedynie pośrednika, zaś podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za prawidłową realizację usługi lub prawidłowe dostarczenie produktu pozostaje dany podmiot trzeci; działalność podmiotu trzeciego w tym zakresie opierać się będzie o jego własne regulaminy lub inną odnośną dokumentację; podmiot trzeci przejmuje w tym zakresie pełną, całkowitą i wyłączną odpowiedzialność względem Użytkownika Aplikacji Mobilnej Qpony. Płatność za tego rodzaju produkty lub usługi podmiotu trzeciego odbywa się za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej Qpony, przy wykorzystywaniu rozwiązań świadczonych przez współpracujący z Usługodawcą podmiot – procesor płatności (dalej: Operator płatności); dla zrealizowania płatności niezbędne jest zaakceptowanie przez Użytkownika stosownych regulaminów Operatora płatności. Operator płatności ma możliwość zapisania danych karty. Dane karty będą przechowywane jedynie przez Operatora płatności, co oznacza, iż Usługodawca nie uzyska do nich dostępu. Operator płatności udostępnia Usługodawcy narzędzie Token (zaszyfrowany, wirtualny identyfikator karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnego Użytkownika Aplikacji Mobilnej Qpony unikalnego identyfikatora, za pomocą którego Użytkownik Aplikacji Mobilnej Qpony dokona płatności za usługi lub towary nabywane za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej Qpony. Użycie narzędzia Token umożliwia zrealizowanie przez Użytkownika Aplikacji Mobilnej Qpony płatności w uproszczonej formie, tj. bez konieczności każdorazowego podawania wszystkich danych karty płatniczej. Token generowany jest przez Operatora płatności w oparciu o dane podane przez Użytkownika Aplikacji Mobilnej Qpony w serwisie Operatora płatności. Ewentualne reklamacje lub żądania zwrotów dot. produktów lub usług nabywanych od osób trzecich powinny być kierowane bezpośrednio do tych podmiotów i rozpatrywane będą bezpośrednio przez te podmioty.

 7. W dowolnym momencie po dokonaniu Rejestracji, Użytkownik może wysłać do Usługodawcy w dowolnej formie pisemnej (pismo, email) żądanie usunięcia przypisanego do niego Konta. Skierowanie takiego żądania jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez Użytkownika umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawieranej z chwilą Rejestracji. Po otrzymaniu żądania, Usługodawca bezzwłocznie usuwa Konto przypisane do Użytkownika.

 8. W terminie 14 dni od dnia Rejestracji, Użytkownik może bez podawania przyczyny odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawieranej z chwilą Rejestracji. Dla odstąpienia niezbędne jest powiadomienie Usługodawcy w dowolnej formie pisemnej (pismo, email), przy czym dla ważności oświadczenia o odstąpieniu, wystarczającym jest złożenie go przed upływem 14 dni od dnia Rejestracji. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Użytkownika, jest ona uważana za niezawartą.

 9. Niedozwolone są jakiekolwiek działania Użytkownika, które mogą utrudniać lub uniemożliwiać działanie Aplikacji Mobilnej Qpony lub które mogą narazić na szkodę lub dyskomfort Usługodawcę lub pozostałych Użytkowników Aplikacji Mobilnej Qpony lub jakikolwiek inny podmiot, lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem lub porządkiem publicznym. W przypadku powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionego podejrzenia, iż Użytkownik dopuszcza się tego rodzaju działań, Usługodawca jest uprawniony do zablokowania takiemu Użytkownikowi dostępu do Aplikacji Mobilnej Qpony, o czym Użytkownik taki zostanie powiadomiony w drodze wiadomości elektronicznej, wysłanej na adres email pozyskany przez Usługodawcę podczas rejestracji. Zablokowanie dostępu Użytkownika do Aplikacji Mobilnej Qpony trwa przez czas rozpatrywania sprawy i może się zakończyć dyskrecjonalną decyzją Usługodawcy o usunięciu Konta Użytkownika oraz zablokowania mu dostępu do Aplikacji Mobilnej Qpony w przyszłości w sytuacji, w której powzięte podejrzenie okaże się być zgodne z prawdą.

§5
SPRZEDAŻ W APLIKACJI MOBILNEJ QPONY

SPRZEDAŻ MARKET PLACE

 1. Na mocy zewnętrznych porozumień pomiędzy Usługodawcą a podmiotami trzecimi, Usługodawca może pośredniczyć pomiędzy Użytkownikiem a podmiotem trzecim w zakupie towarów lub usług oferowanych przez podmiot trzeci, objętych specjalną ofertą sprzedażową (usługa płatna). Oferta sprzedażowa podmiotu trzeciego jest wyraźnie oznaczona jako zamieszczona przez taki podmiot trzeci. W realizacji takiej usługi płatnej, Usługodawca pełni rolę jedynie pośrednika, zaś podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za prawidłową realizację usługi lub prawidłowe dostarczenie produktu pozostaje dany podmiot trzeci; działalność podmiotu trzeciego w tym zakresie opierać się będzie o jego własne regulaminy lub inną odnośną dokumentację; podmiot trzeci przejmuje w tym zakresie pełną, całkowitą i wyłączną odpowiedzialność względem Użytkownika Aplikacji Mobilnej Qpony. Płatność za tego rodzaju produkty lub usługi podmiotu trzeciego odbywa się za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej Qpony, przy wykorzystywaniu rozwiązań świadczonych przez współpracujący z Usługodawcą podmiot – procesor płatności (dalej: Operator płatności); dla zrealizowania płatności niezbędne jest zaakceptowanie przez Użytkownika stosownych regulaminów Operatora płatności. Operator płatności ma możliwość zapisania danych karty. Dane karty będą przechowywane jedynie przez Operatora płatności, co oznacza, iż Usługodawca nie uzyska do nich dostępu. Operator płatności udostępnia Usługodawcy narzędzie Token (zaszyfrowany, wirtualny identyfikator karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnego Użytkownika Aplikacji Mobilnej Qpony unikalnego identyfikatora, za pomocą którego Użytkownik Aplikacji Mobilnej Qpony dokona płatności za usługi lub towary nabywane za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej Qpony. Użycie narzędzia Token umożliwia zrealizowanie przez Użytkownika Aplikacji Mobilnej Qpony płatności w uproszczonej formie, tj. bez konieczności każdorazowego podawania wszystkich danych karty płatniczej. Token generowany jest przez Operatora płatności w oparciu o dane podane przez Użytkownika Aplikacji Mobilnej Qpony w serwisie Operatora płatności. Ewentualne reklamacje lub żądania zwrotów dot. produktów lub usług nabywanych od osób trzecich powinny być kierowane bezpośrednio do tych podmiotów i rozpatrywane będą bezpośrednio przez te podmioty.

SPRZEDAŻ WŁASNA

 • Użytkownicy mogą również dokonywać zakupu towarów lub usług od Usługodawcy, w przypadku zamieszczenia przez niego informacji sprzedażowych w Aplikacji Mobilnej Qpony. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę. Informacje sprzedażowe zawarte w Aplikacji Mobilnej Qpony nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (dalej: "Kodeks cywilny"), lecz zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Użytkownik otrzyma powiadomienie o przyjęciu zamówienia do realizacji przez Usługodawcę poprzez otrzymanie wiadomości e-mail na adres podany w formularzu lub w procesie Rejestracji. Jeżeli określony produkt lub usługa są niedostępne lub realizacja zamówienia nie jest możliwa z jakiejkolwiek innej przyczyny, Użytkownik zostanie powiadomiony o braku możliwości realizacji zamówienia. Oznacza to, iż umowa sprzedaży produktu lub usługi jest zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem dopiero z momentem otrzymania przez Użytkownika wiadomości e-mail o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 • Zamówienia realizowane będą zgodnie z opisem zawartym w informacjach sprzedażowych. Zakupione produkty wysyłane będą na adres podany przez Użytkownika w oparciu o wybraną przez niego metodę wysyłki.
 • Ceny umieszczone w informacjach sprzedażowych przez Usługodawcę wyrażone są w polskich złotych (PLN) i są cenami w ujęciu brutto, tj. zawierają podatek VAT. Do cen wskazanych w informacji sprzedażowej należy doliczyć opłatę za wysyłkę (jeśli wystąpi), każdorazowo zgodną z wybraną przez Użytkownika opcją dostawy.
 • Usługodawca dopuszcza zmiany w złożonym zamówieniu, tak długo jak proces wysyłki nie został rozpoczęty. W przypadku woli zmiany zamówienia przez Użytkownika, powinien on skontaktować się z Usługodawcę w celu weryfikacji, czy proces wysyłki nie został rozpoczęty, a tym samym, czy możliwa wciąż jest zmiana zamówienia. Zmiana może polegać na zmniejszeniu, zwiększeniu lub anulowaniu zamówienia lub zmianie zamówionego produktu lub usługi na inną.
 • Użytkownicy mogą zrealizować płatności z tytułu złożonych zamówień w sposób wskazany przy składaniu zamówienia. Płatności internetowe realizowane są przez podmiot zewnętrzny - Operatora płatności, z którym Usługodawca zawarł stosowne umowy. Dla zrealizowania płatności niezbędne jest zaakceptowanie przez Użytkownika stosownych regulaminów Operatora płatności. Operator płatności ma możliwość zapisania danych karty. Dane karty będą przechowywane jedynie przez Operatora płatności, co oznacza, iż Usługodawca nie uzyska do nich dostępu. Operator płatności udostępnia Usługodawcy narzędzie Token (zaszyfrowany, wirtualny identyfikator karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnego Użytkownika Aplikacji Mobilnej Qpony unikalnego identyfikatora, za pomocą którego Użytkownik Aplikacji Mobilnej Qpony dokona płatności za usługi lub towary nabywane od Usługodawcy. Użycie narzędzia Token umożliwia zrealizowanie przez Użytkownika Aplikacji Mobilnej Qpony płatności w uproszczonej formie, tj. bez konieczności każdorazowego podawania wszystkich danych karty płatniczej. Token generowany jest przez Operatora płatności w oparciu o dane podane przez Użytkownika Aplikacji Mobilnej Qpony w serwisie Operatora płatności.
 • Czas realizacji zamówienia zależny jest od wybranej przez Użytkownika opcji dostawy. Dostawa realizowana jest przez podmiot trzeci, w związku z czym jej czas nie jest zależny od Usługodawcy. Ewentualne reklamacje dot. dostawy powinny być kierowane bezpośrednio do podmiotu realizującego dostawę.
 • W przypadku zakupu towaru lub usługi od Usługodawcy, Użytkownik otrzyma przedmiot zamówienia zgodny z jego opisem, w stanie wolnym od wad fizycznych i prawnych. W przypadku woli złożenia reklamacji na otrzymany produkt, Użytkownik powinien skontaktować się bezpośrednio z Usługodawcą, który rozpatrzy reklamację w terminie siedmiu dni roboczych.
 • Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Użytkownik może w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostarczenia rzeczy w przypadku, gdy Użytkownik wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę dla danego zamówienia. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Użytkownikowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (ponad kwotę najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego dla danego zamówienia). W przypadku w którym dla danego zamówienia Użytkownik otrzymał rabat w postaci darmowej dostawy, zwrot zostanie pomniejszony o kwotę przyznanego rabatu, potrącany jednak rabat zostanie w takim przypadku pomniejszony o wartość najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego dla danego zamówienia. W celu dokonania odstąpienia od umowy, Użytkownik powinien postępować zgodnie z informacją zawartą w przesyłce. Prawo odstąpienia nie przysługuje w przypadku, w którym: przedmiotem zamówienia jest umowa o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, przedmiotem zamówienia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, przedmiotem zamówienia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, przedmiotem zamówienia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, przedmiotem zamówienia jest umowa o świadczenie usług hotelarskich, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi, lub w którym przedmiotem zamówienia jest umowa o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§6
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia prawidłowego funkcjonowania Aplikacji Mobilnej Qpony wywołane siłą wyższą, niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub innych podmiotów, awarią sieci telekomunikacyjnych lub awarią infrastruktury technicznej.

 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania z Aplikacji Mobilnej Qpony lub poszczególnych jej funkcjonalności, spowodowaną dokonywaniem przez Usługodawcę konserwacji, ulepszeń lub zmian technologicznych. O zmianach, które z uwagi na okres trwania ich wdrożenia, mogą w sposób istotny wpłynąć na komfort korzystania z Aplikacji Mobilnej Qpony (przerwy techniczne), Użytkownicy zostaną zawczasu powiadomieni w drodze stosownego komunikatu Usługodawcy.

 3. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Użytkownika na skutek korzystania z Aplikacji Mobilnej Qpony przy wykorzystaniu urządzenia pozbawionego ochrony antywirusowej, w tym w szczególności za sytuacje przechwycenia Hasła Użytkownika przez osoby lub podmioty trzecie. Użytkownik powinien stosować odpowiednie aplikacje, oprogramowania lub inne środki techniczne, w tym oprogramowania chroniące prywatność, hasła oraz antywirusowe, w celu bezpiecznego korzystania z Aplikacji Mobilnej Qpony.

 4. Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za wszelkie przypadki swojego bezprawnego działania w Aplikacji Mobilnej Qpony – tak w stosunku do Usługodawcy jak i w stosunku do innych Użytkowników Aplikacji Mobilnej Qpony.

§7
REKLAMACJE

 1. Użytkownik jest uprawniony w każdym czasie do zgłaszania reklamacji dotyczących nieprawidłowego funkcjonowania Aplikacji Mobilnej Qpony lub nieprawidłowego sposobu świadczenia usług przez Usługodawcę w drodze pisemnej, tj. listownie na adres siedziby Usługodawcy (ul. Dąbrowskiego 79a, 60-529 Poznań) lub drogą email na adres biuro@qpony.pl

 2. Reklamacja powinna zawierać opis problemu oraz dane umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenia reklamacyjnego, tj. co najmniej imię i nazwisko oraz adres email zgłaszającego. Jeżeli dane zgłaszającego będą w tym zakresie wymagały uzupełnienia, Usługodawca zwróci się do zgłaszającego – o ile będzie to możliwe zważywszy na niekompletność danych – o ich uzupełnienie. Usługodawca może również zwrócić się do zgłaszającego z prośbą o uzupełnienie reklamacji o inne informacje niezbędne dla jej rozpatrzenia, np. dotyczące szczegółowego przebiegu zdarzenia, którego dotyczy reklamacja.

 3. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji, tj. obejmującej wszystkie dane i informacje niezbędne dla udzielenia odpowiedzi. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w ten sam sposób, w jaki została ona zgłoszona do Usługodawcy.

§8
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Użytkownik podczas Rejestracji w sposób dobrowolny przekazuje Usługodawcy swoje dane osobowe, w zakresie określonym przy Rejestracji. Administratorem tych danych jest Usługodawca. Podczas Rejestracji dane podawane są przez Użytkownika dobrowolnie, tym nie mniej przekazanie ich w zakresie wskazanym podczas Rejestracji jest niezbędne dla jej przeprowadzenia i uzyskania Konta w Aplikacji Mobilnej Qpony.

 2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, oraz na podstawie zgody Użytkownika. Usługodawca przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa i jedynie dla celów świadczenia usług na rzecz Użytkownika oraz celów określonych w Regulaminie oraz celów wskazanych w zgodzie Użytkownika. Usługodawca dokłada wszelkich starań w celu bezpiecznego przechowywania przekazanych mu danych oraz zabezpieczenia ich przez nieuprawnionym dostępem osób lub podmiotów trzecich.

 3. Użytkownik w każdym czasie ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz do zgłaszania żądania ich poprawienia. Poprawienie danych jest dokonywane bezzwłocznie po otrzymaniu żądania Użytkownika.

 4. Użytkownik ma również w każdym czasie prawo do zgłoszenia żądania usunięcia swoich danych osobowych, co może być jednak równoznaczne z jednoczesnym wypowiedzeniem przez Użytkownika umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w zakresie w jakim żądanie usunięcia danych dotyczy danych, które są niezbędne dla korzystania z Aplikacji Mobilnej Qpony. W takim przypadku usunięcie danych Użytkownika z prowadzonego zbioru będzie równoznaczne z usunięciem Konta Użytkownika. Usunięcie danych odbywa się bezzwłocznie po otrzymaniu żądania Użytkownika.

§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zarówno Użytkownikowi jak i Usługodawcy przysługuje prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie, bez podawania przyczyn. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy może być złożone w formie pisemnej (pismo, email) i jest skuteczne z chwilą jego doręczenia drugiej Stronie. Usługodawca, wraz z momentem otrzymania oświadczenia, bezzwłocznie usunie Konto Użytkownika.

 2. Regulamin dostępny jest pod adresem www.qpony.pl/regulamin i może zostać utrwalony przez Użytkownika w wybranej przez niego formie.

 3. Prawem właściwym dla rozwiązywania sporów wynikających z Regulaminu, korzystania z Aplikacji Mobilnej Qpony lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą z momentem Rejestracji jest prawo polskie.

 4. Usługodawcy przysługuje prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia jego opublikowania w Aplikacji Mobilnej Qpony. Publikacja odbywa się poprzez aktualizację treści, do których odsyła stosowny link dostępny w ekranie rejestracji lub logowania do Aplikacji Mobilnej Qpony. O zmianach Regulaminu, na 7 dni przed ich wejściem w życie, Usługodawca powiadomi Użytkownika za pośrednictwem wiadomości elektronicznej kierowanej na adres podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.

 5. W przypadku, w którym Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany jest zawiadomić o tym Usługodawcę; tego rodzaju zawiadomienie jednoznaczne jest z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług w rozumieniu ust. 1 powyżej. Do momentu doręczenia wypowiedzenia do Usługodawcy, Użytkownika takiego obowiązuje Regulamin w dotychczasowej treści.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji: polityka cookies, ogólne warunki realizacji.

Ok, rozumiemOk