Informacje

Polityka prywatności

Niniejszy dokument (dalej: "Polityka prywatności") określa zasady, w oparciu o które Grupa Blix Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-529), przy ul. Dąbrowskiego 79A (dalej: "Qpony"), jako administrator danych (dalej: "Administrator") przetwarza dane osobowe, udostępniane przez użytkowników witryn internetowych, aplikacji mobilnych, innego rodzaju oprogramowania, list mailingowych, publikacji o innym charakterze itp., zarządzanych przez Qpony, oraz w innych przedsięwzięciach, uczestnictwo w których warunkowane jest wyrażaniem zgody na postanowienia niniejszej Polityki prywatności (dalej łącznie jako: "Produkty" oraz pojedynczo jako "Produkt").

Korzystając z Produktów, użytkownicy mogą udostępnić nam określony zestaw informacji dotyczących nich samych lub urządzeń, za pośrednictwem których korzystają z Produktów. Niektóre z pozostawionych w ten sposób informacji mogą, samodzielnie lub w połączeniu z innymi informacjami, umożliwić nam zidentyfikowanie użytkownika (w szczególności mogą być to informacje takie jak adres email, imię, nazwisko, numer telefonu, identyfikator urządzenia). Informacje, na podstawie których możliwa jest identyfikacja konkretnej osoby fizycznej, stanowią jej dane osobowe (dalej: "Dane osobowe"). W przypadku, w którym użytkownik udostępni nam swoje Dane osobowe, jako ich Administrator przetwarzać będziemy je na zasadach określonych w niniejszej Polityce prywatności.

Aby móc świadczyć usługi w ramach naszych Produktów, musimy zebrać pewien zakres informacji o naszych użytkownikach. Pozwala nam to oferować możliwie najbardziej dopasowane i najmniej nachalne reklamy, a także wyświetlać zawartości dostosowane do indywidualnych preferencji lub położenia użytkowników. Podanie danych przez użytkowników jest dobrowolne, istnieje jednak możliwość, że brak ich podania ograniczy lub uniemożliwi skorzystanie z konkretnego Produktu. Użytkownicy, podczas korzystania z Produktów, mogą być przez nas zapytani, czy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich Danych osobowych oraz na postanowienia niniejszej Polityki prywatności. Tego rodzaju zapytanie może być kierowane w szczególności w przypadkach tych z Produktów, gdzie korzystanie z Danych osobowych może okazać się niezbędne dla ich prawidłowego funkcjonowania.

Dane osobowe, jakie udostępnia nam użytkownik powinny być podawane przez niego w sposób prawidłowy i rzetelny. Podanie nam nieprawdziwych Danych osobowych może rodzić skutki analogiczne do ich niepodania, tj. takie, iż świadczenie przez nas usług za pośrednictwem poszczególnych Produktów może być ograniczone lub uniemożliwione.

CELE, DLA KTÓRYCH PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE

  • Kontaktowanie się z użytkownikiem danego Produktu w celach informacyjnych lub w celach marketingowych: w tym celu wykorzystujemy dane kontaktowe podane przez użytkowników oraz inne dane umożliwiające nawiązanie kontaktu z użytkownikiem, takie jak przykładowo identyfikator urządzenia, za pośrednictwem którego użytkownik korzysta z danego Produktu. Forma kontaktu przybrać może formę wiadomości elektronicznej, komunikatu opartego o zlokalizowane w pobliżu urządzenia użytkownika nadajniki beacon (wykorzystujące w tym celu technologię bluetooth), powiadomień typu push w aplikacjach mobilnych lub za pośrednictwem stron WWW lub innych form komunikacji elektronicznej. Tego rodzaju komunikacja służyć może marketingowi usług własnych lub usług podmiotów trzecich oraz jego dostosowaniu do preferencji danego użytkownika lub bieżącej komunikacji dotyczącej korzystania z danego Produktu przez użytkownika. Cel ten związany jest w szczególności z przetwarzaniem Danych osobowych użytkowników w celu udostępniania im spersonalizowanych i dostosowanych do ich preferencji reklam, zaś dla celów jego realizacji Dane osobowe użytkowników mogą być analizowane, wykorzystywane do profilowania lub do przeprowadzania badań o różnorodnym przeznaczeniu (takich jak badania marketingowe, badania analityczne, badania diagnostyczne, badania jakościowe i inne). Przesyłanie użytkownikom materiałów marketingowych podmiotów trzecich odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody użytkowników, wyrażanej przez nich podczas korzystania z danego Produktu - wyświetlenie spersonalizowanych reklam wymaga tego, aby dane użytkowników mogły być przetwarzane przez osoby i podmioty trzecie; zgoda taka jest dobrowolna i może być wycofana lub modyfikowana na zasadach określonych w sekcji "Sposób korzystania przez użytkowników z przysługujących im praw" niniejszej Polityki prywatności, tj. poprzez skierowanie odpowiednio sformułowanej wiadomości na adres iod@qpony.pl.,
  • Zarządzanie kontem użytkownika: w tym przypadku Dane osobowe użytkowników wykorzystywane są przez nas w celu identyfikacji danego użytkownika lub oferowania mu wszystkich funkcjonalności danego Produktu,
  • Cele statystyczne: zbieramy Dane osobowe w celu tworzenia statystyk, które umożliwiają nam ciągłe ulepszanie naszych Produktów, tak aby świadczone za ich pośrednictwem usługi stały na najwyższym możliwym poziomie. Tak rozumiane zagregowane dane statystyczne, nie stanowiące już Danych osobowych, prezentujemy również naszym kontrahentom, tak aby ostatecznie wyświetlające się naszym użytkownikom promocje, oferty czy reklamy były możliwie najbardziej dostosowane do ich preferencji,
  • Cele analityczne: zbieramy Dane osobowe w celu przeprowadzania analizy sposobu i prawidłowości funkcjonowania naszych Produktów. Analizując zachowania poszczególnych ich użytkowników jesteśmy w stanie usunąć pojawiające się w nich błędy oraz dbać o najwyższy poziom ich jakości,
  • Cele związane z profilowaniem użytkowników, dostosowaniem usług oraz ich udoskonalaniem: zbieramy Dane osobowe w celu dostosowania zawartości poszczególnych Produktów lub kierowanych w ich ramach komunikatów do preferencji i upodobań danego użytkownika lub grup użytkowników, tak aby jego lub ich doświadczenie danego Produktu było możliwie najlepsze. Zbierane Dane osobowe służą nam również do analizy zachowań użytkowników podczas korzystania z danego Produktu oraz wykorzystywania tej wiedzy do stałego udoskonalania oraz poprawiania naszych Produktów.

SPOSÓB KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z PRZYSŁUGUJĄCYCH IM PRAW

Podczas korzystania z Produktów, naszym użytkownikom przynależy się określony zestaw uprawnień w związku z przetwarzaniem przez nas ich Danych osobowych. Prawa te obejmują prawo dostępu (uzyskania wglądu) do swoich Danych osobowych, wycofania zgody na ich przetwarzanie, ograniczenia ich przetwarzania, ich usunięcia (w tym prawo do "bycia zapomnianym", tj. prawo do zażądania całkowitego usunięcia wszystkich Danych osobowych przetwarzanych obecnie i w przeszłości przez Administratora oraz zaprzestania ich przetwarzania w przyszłości), ich poprawiania, przeniesienia do innego administratora lub sprostowania.

Użytkownik, którego Dane osobowe są przetwarzane może również w każdej chwili zażądać od nas zaprzestania przetwarzania jego Danych osobowych przez wszystkie lub przez wybrane osoby i podmioty trzecie, przetwarzające je na naszej zlecenie, przede wszystkim naszych podwykonawców - osoby i podmioty realizujące na naszą rzecz usługi podwykonawstwa, które umożliwiają nam wypełnianie przez nas usługi z najwyższą jakością i efektywnością (lista tych osób i podmiotów znajduje się w niniejszej Polityce prywatności).

Użytkownik, którego Dane osobowe są przetwarzane może również w każdej chwili zażądać od nas zaprzestania przetwarzania jego Danych osobowych przez wszystkie lub przez wybrane osoby i podmioty trzecie, przetwarzające je w celach związanych z marketingiem usług własnych lub marketingiem osób lub podmiotów trzecich (tj. tzw. Zaufanych partnerów - lista tych osób i podmiotów znajduje się w niniejszej Polityce prywatności).

Aby skorzystać ze wszystkich lub z któregokolwiek z uprawnień opisanych w niniejszej sekcji naszej Polityki prywatności, użytkownik powinien skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres iod@qpony.pl. W wiadomości użytkownik powinien w dowolny, zrozumiały sposób opisać swoje żądanie oraz podać dane umożliwiające zidentyfikowanie go w zbiorze użytkowników któregokolwiek z Produktów, tak aby możliwym było zrealizowanie jego żądania. W przypadku, w którym żądanie użytkownika nie będzie możliwe do zrealizowania z powodu nieprzekazania wystarczającej ilości informacji lub z powodu innych niejasności, skontaktujemy się w celu ich uzupełnienia lub wyjaśnienia. Żądanie skierowane do nas w ten sposób zostanie zrealizowane bez zbędnej zwłoki.

OKRES PRZECHOWYWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe, które będziemy przetwarzać w sposób, dla celów i na zasadach określonych w niniejszej Polityce prywatności, przetwarzane będą jedynie tak długo, jak będzie to niezbędne w celu, dla którego są one przetwarzane. Po ustaniu lub wypełnieniu celu, dla którego Dane osobowe były przetwarzane, z wyłączeniem tych celów, które występują okresowo lub permanentnie, a które to cele związane są z prawidłowym wypełnianiem przez nas celów określonych w niniejszej Polityce prywatności, zebrane Dane osobowe zostaną przez nas trwale usunięte, co oznacza, że usuwane będą przez nas wszystkie te Dane osobowe, cel których przetwarzania stale wygasł.

PODWYKONAWCY ORAZ ZAUFANI PARTNERZY

Świadcząc usługi za pośrednictwem Produktów, bazując na niniejszej Polityce prywatności, zgodach użytkowników udzielanych podczas korzystania z poszczególnych Produktów lub innych przesłankach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, takich jak prawnie uzasadniony interes administratora danych, wybrane Dane osobowe przekazujemy osobom i podmiotom trzecim, przetwarzającym je na naszej zlecenie, przede wszystkim naszym podwykonawcom - osobom i podmiotom realizującym na naszą rzecz usługi podwykonawstwa, które to osoby i podmioty umożliwiają nam wypełnianie przez nas usług z najwyższą jakością i efektywnością. Pośród tych osób i podmiotów wyróżnić można przede wszystkim dostawców usług technologicznych oraz dostawców usług analitycznych. Na podobnych zasadach, w celu oferowania użytkowników nienachalnych i dostosowanych do preferencji użytkowników reklam, wybrane Dane osobowe mogą być przekazywane osobom lub podmiotom trzecim, prowadzącym działalność w zakresie marketingu usług własnych lub marketingu usług osób trzecich (tj. tzw. Zaufanych partnerów).

Co do zasady, wszystkie Dane osobowe przetwarzane są w myśl niniejszej Polityki prywatności przez podmioty posiadające siedzibę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W przypadku, w którym ich siedziba znajdować miałaby się poza tym obszarem, np. na terenie Stanów Zjednoczonych, dołożymy wszelkich starań, aby osiągnąć pewność, iż osoba lub podmiot taki zapewni poziom zabezpieczenia danych adekwatny jak na terenie Unii Europejskiej. W relacjach z tego rodzaju podmiotami stosować będziemy postanowienia umowne zgodne z modelowymi warunkami umownymi zatwierdzonymi przez odpowiednie organy Unii Europejskiej.

Użytkownicy, wyrażając przy korzystaniu z poszczególnych Produktów stosowne, zamieszczone w nich zgody, wyrażają zgody na przetwarzanie ich Danych osobowych na zasadach określonych w niniejszej sekcji Polityki prywatności. Jednocześnie, użytkownicy oświadczają iż rozumieją i wyrażają zgodę na fakt, iż administratorem ich danych osobowych, poza Qpony, mogą być określeni w niniejszej sekcji nasi podwykonawcy lub Zaufani partnerzy; użytkownicy mogą wycofać zgodę na przetwarzanie przez określoną osobę lub podmiot, stosując się do procedury określonej w sekcji "Sposób korzystania przez użytkowników z przysługujących im praw" niniejszej Polityki prywatności, tj. poprzez skierowanie odpowiednio sformułowanej wiadomości na adres iod@qpony.pl. Qpony zobowiązuje się, iż inni administratorzy Danych osobowych użytkowników w rozumieniu niniejszego akapitu przestrzegać będą zapisów niniejszej Polityki prywatności oraz wszelkich innych przepisów, mających zastosowanie do przetwarzanych zgodnie z niniejszymi postanowieniami Danych osobowych użytkowników Produktów.

Dane osobowe mogą być udostępniane Zaufanym partnerom, jedynie w celach opisanych w punkcie „CELE, DLA KTÓRYCH PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE”. Dostęp do danych mają też firmy informatyczne będące podwykonawcami – firmy oferujące usługi bazodanowe, firmy oferujące przestrzeń na serwerach. W celu zapewnienia najwyższej jakości oferowanego Oprogramowania, Qpony korzysta z usług firm takich jak Crashlytics, Fabric, Spicy Mobile, BranchMetrics, Facebook, Flurry, Google, Piwik, Proxi.Cloud, Twitter, CleverTap, Hotjar, Roq.ad, OneSignal, Yieldbird, OptAd360. Wymienione dane mogą być przez te firmy przetwarzane: zanonimizowany adres IP, unikalne numery oprogramowania i użytkownika (lub sublicencjobiorcy) oraz zadeklarowaną nazwę użytkownika, nazwy aplikacji uruchomionych/zainstalowanych na urządzeniu użytkownika, Identyfikator użytkownika (email, IMSI, MSISDN, MAC, android ID, IMEI, Serial Number, machine ID (unikalny identyfikator sprzętowy)), wersję systemu operacyjnego, wersję przeglądarki. Ponadto oprogramowanie może uzyskać dostęp do Internetu, dostęp do funkcji telefonicznych urządzenia, dostęp do listy profili znanych przez urządzenie, dostęp do historii przeglądarki, pełne adresy URL stron internetowych przeglądanych za pomocą przeglądarek wraz z czasem ich otwarcia, dostęp do przybliżonej lokalizacji przy użyciu GPS lub usług lokalizacji korzystających ze źródeł sieciowych, takich jak wieże telefonii komórkowej i punkty dostępu Wi-Fi.

Lista naszych podwykonawców oraz Zaufanych partnerów.

POLITYKA COOKIE

W związku z korzystaniem z Produktów przez użytkownika wytwarzane i wykorzystywane są tzw. "pliki Cookie", stanowiące pliki zawierające informację przechowywaną w pamięci urządzenia wykorzystywanego przez użytkownika dla celów korzystania z danego Produktu. Wykorzystywanie tych plików ma na celu przyspieszenie oraz ułatwienie sposobu korzystania z Produktów przez użytkowników, a także polepszenie ich doświadczenia z takim korzystaniem związanego.

Pliki Cookie, o których mowa w niniejszej sekcji, to spersonalizowana informacja, odzwierciedlająca sposób wykorzystywania danego Produktu przez konkretnego jego użytkownika. Wykorzystywanie plików Cookie nie wpływa w sposób negatywny na urządzenia, za pośrednictwem których użytkownik korzysta z Produktów.

Wyrażając zgodę podczas korzystania z poszczególnych Produktów, ich użytkownicy wyrażają również zgodę na umieszczanie na urządzeniach, za pośrednictwem których korzystają z poszczególnych Produktów, plików Cookie oraz na nasz dostęp do urządzenia, na którym są one przechowywane - w celu skorzystania z plików Cookie. Aby wycofać lub ograniczyć zgodę, o której mowa w niniejszej sekcji "Polityka Cookie", użytkownik powinien skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres iod@qpony.pl. W wiadomości użytkownik powinien w dowolny, zrozumiały sposób opisać swoje żądanie oraz umożliwić jego zidentyfikowanie w zbiorze użytkowników któregokolwiek z Produktów, tak aby możliwym było zrealizowanie jego żądania. W przypadku, w którym żądanie użytkownika nie będzie możliwe do zrealizowania z powodu nieprzekazania wystarczającej ilości informacji lub z powodu innych niejasności, skontaktujemy się w celu ich uzupełnienia lub wyjaśnienia. Żądanie skierowane do nas w ten sposób zostanie zrealizowane bez zbędnej zwłoki.

Choć wyrażenia zgody, o której mowa w niniejszej sekcji "Polityka Cookie" jest dobrowolne, zastrzegamy, iż wycofanie zgody, o której mowa w niniejszej sekcji "Polityka Cookie" może skutkować niemożnością skorzystania z części lub całości usług świadczonych przez nas w ramach danego Produktu.

PRODUKTY

Aktualna lista Produktów, w stosunku do których stosowana jest niniejsza Polityka prywatności, dostępna jest tutaj.

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI I NARUSZEŃ

Jako Administrator Danych osobowych traktujemy kwestie ich zabezpieczenia w sposób odpowiedzialny i poważny. Jakiekolwiek zdarzenia, która można choć potencjalnie traktować jako naruszenia lub istotne ryzyko naruszenia naszych wewnętrznych procedur w tym zakresie lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa zobowiązujemy się niezwłocznie zgłaszać powołanym w tym celu urzędom państwowym oraz tym użytkownikom, których tego rodzaju zdarzenia mogą dotyczyć. W takim przypadku podejmiemy również działania zmierzające do usunięcia przyczyn leżących u tego rodzaju naruszeń, a także działania zmierzające do zapewnienia, iż takie naruszenia nie powtórzą się w przyszłości.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji: polityka cookies, ogólne warunki realizacji.

Ok, rozumiemOk